Tekoča moderna je poleg naslova knjige tudi avtorjeva lastna skovanka, ki predstavlja njegov koncept v postmoderni dobi. Glavna ideja tekoče moderne je, da nič ni več trajno in stabilno – vse je tekoče. Tisto, kar je nespremenljivo, je le dejstvo, da se vse spreminja. V tem obdobju obstajajo številna protislovja, ki posameznika in družbo postavljajo v trenutno brezizhodne položaje. Človekova navidezna svoboda in varnost sta postavljeni pod vprašaj, saj ni več ničesar, na kar bi se lahko človek upiral ali zanašal. V tem nepredvidljivem svetu, je posameznik prepuščen samemu sebi in je zato tudi sam odgovoren zase.

Avtor skozi pet poglavij (emancipacija, individualnost, čas in prostor, delo, skupnost) obravnava še številne druge vidike družbe in posameznika. Do današnjega časa pristopa z veliko mero kritičnosti in bralcu odpira oči, ki mu omogočajo lažje razumevanje današnje družbe. Njegove teoretične razlage so prenosljive v primere današnjih praks in zato ponujajo številne možnosti za refleksijo.