Stran za globalno učenje. Upravlja jo Platforma SLOGA.

Delovno področje za globalno učenje

Člani Delovnega področja GU pri Platformi SLOGA stremimo k Sloveniji, kjer se vsi učeči se izobražujejo o globalnih izzivih prek formalnega in neformalnega izobraževanja ter proaktivno sodelujejo pri oblikovanju rešitev. Želimo, da imajo izobraževalci dostop do kakovostnih usposabljanj in gradiv. Stremimo k temu, da se koncept globalnega učenja razvija v medsektorskem sodelovanju in medsebojni podpori ter z ustreznimi in zadostnimi sredstvi. Verjamemo, da je globalno učenje orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Namen Delovnega področja za GU na področju zagovorništva je izmenjava informacij, dobrih praks in dodatnega izobraževanja, priprave ter izvajanja skupnih projektnih predlogov, skupne organizacije dogodkov, promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti ter zagovorniških aktivnostih, med katere sodijo spremljanje političnih procesov na nacionalni in evropski ravni, priprava političnih pobud ter stališč.

Delovno področje vodi koordinator/-ka, ki ga/jo imenujejo člani delovnega področja za mandatno obdobje dveh let. Člani delovnega področja se srečujejo nekajkrat letno, sodelovanje je odprto za vse zainteresirane. Pisarna platforme SLOGA zagotavljala pomoč koordinatorju/koordinatorici delovnega področja prek vodje področja GU pri platformi SLOGA, s katero se izmenjujeta tudi na srečanjih evropske mreže CONCORD. Trenutno vlogo koordinatorice opravlja Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije.

Pomembne povezave: