Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji že enajsto leto potekal Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Moj svet je odvisen od vseh nas«. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanj, delavnic globalnega učenja, pogovorov, kreativno pisanje, pisanje apelov …

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, ki jih je 193 držav sprejelo 25. septembra 2015. Novi globalni cilji (imenovani tudi Agenda 2030 za trajnostni razvoj), ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030, so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja – od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe in enakosti spolov … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu.

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2017: »Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, neenakopravnost spolov, otroško delo, trgovina z ljudmi, migracije in vojni konflikti za doseganje pravičnejšega razvoja. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj in mir so, če želimo udejaniti dane zaveze s podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj, še toliko bolj potrebne. Zadanih ciljev ne bomo dosegli, če se v reševanje izzivov ne bomo vključili vsi. Da pa lahko začnemo ukrepati, je globalne cilje in našo vlogo pri njihovem uresničevanju potrebno spoznati. Prav zato je SLOGA, ki je med drugim tudi članica SDG Watch Europe, na lanskoletnem srečanju nacionalnih koordinatorjev tedna globalnega učenja Agendo 2030 predlagala kot osrednjo temo. Menimo namreč, da je prav globalno učenje orodje za dosego zadanih zavez. Predlog je bil podprt, zato se bodo v tretjem tednu v novembru po Evropi, pa tudi širše, zvrstile številne aktivnosti prav na to temo, kar nas še posebej veseli.«

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Več informacij:

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2017

patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550; 01/434 44 02

 

www.globalno-ucenje.sloga-platform.org

www.sloga-platform.org

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2017 – sporočilo za javnost

TGU 2017 brošura

Vabilo TGU 2017