Komisija je v sredini januarja objavila predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost. Cilj predloga je podpreti države članice, šole, visokošolske ustanove, nevladne organizacije in vse ponudnike izobraževanja, da bi učečim se lahko zagotovili znanje in spretnosti na področju ttrajnosti, podnebnih sprememb in okolja. V procesu priprave priporočil je sodelovala tudi Platforma SLOGA.

novem evropskem kompetenčnem okviru za trajnostnost, ki ga je objavilo Skupno raziskovalno središče, so opredeljene kompetence, potrebne za zeleni prehod, vključno s kritičnim mišljenjem, samoiniciativnostjo, spoštovanjem narave in razumevanjem učinka, ki ga imajo vsakodnevna dejanja in odločitve na okolje in svetovno podnebje.

Komisija v svojem predlogu države članice poziva, naj:

  • učečim se vseh starosti zagotovijo dostop do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in trajnostnosti;
  • uvedejo učenje za okoljsko trajnostnost kot prednostno področje v politikah in programih izobraževanja in usposabljanja, da bi sektor podprle in mu omogočile, da prispeva k zelenemu prehodu;
  • spodbujajo in podpirajo pristope k trajnostnosti na ravni celotne ustanove, ki zajemajo poučevanje in učenje, vizije, načrtovanje in upravljanje, dejavno sodelovanje učečih se in osebja kot tudi upravljanje stavb in virov ter partnerstva z lokalno in širšo skupnostjo;
  • uporabijo nacionalna sredstva in sredstva EU za naložbe v trajnostno in zeleno infrastrukturo, usposabljanje, orodja in vire za okrepitev odpornosti in pripravljenosti izobraževanja in usposabljanja na zeleni prehod.

Na vprašanje v raziskavi Eurobarometer o tem, katere bi morale biti glavne prednostne naloge EU v prihodnjih letih, so mladi kot prvi odgovor navedli varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam (67 %), čemur je sledilo izboljšanje izobraževanja in usposabljanja (56 %). Iz tega je razvidno, kako pomembno je ukrepanje na tem področju.

O predlogu Komisije bodo razpravljale države članice, nato pa ga bodo sprejeli ministri in ministrice EU za izobraževanje. Komisija bo podprla izvajanje priporočila z učenjem in izmenjavami med državami članicami, deležniki in partnerskimi državami.

Komisija se je pri pripravi predloga obširno posvetovala o trenutnem stanju na področju priložnosti za učenje o okoljski trajnostnosti v EU. V okviru javne ankete, ki je potekala od junija do septembra 2021, je bilo prejetih več kot 1 300 odgovorov in 95 dokumentov o stališčih. Prispevki so bili zbrani tudi v okviru niza spletnih posvetovalnih delavnic z oblikovalci politik, učitelji, mladinskimi organizacijami, socialnimi partnerji, raziskovalci ter drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami. Med posvetovanji je bilo poudarjeno, da sta izobraževanje in usposabljanje ključna, da bi ljudje lažje razumeli okoljsko trajnostnost in bili pripravljeni ukrepati na tem področju. V procesu je sodelovala tudi Platforma SLOGA, ki je večkrat oddala svoje predloge (dostopni tukaj).

Zeleni prehod v okviru izobraževanja in usposabljanja je poudarjen tudi v programu Erasmus+ za obdobje 2021–2027. V okviru letnega programa dela za leto 2022 bo prednost dana projektom ponudnikov izobraževanja, ki temeljijo na razvoju zelenih kompetenc in veščin, v prihodnost usmerjenih učnih načrtih in sistematskih konceptih trajnostnosti. Novi portal Komisije o evropskem izobraževalnem prostoru omogoča enostaven dostop do informacij o izobraževanju in usposabljanju v EU, vključno z informacijami o zelenem izobraževanju.

Več informacij

Pripravila: PV
Vir
Foto: Canva