Komisija je sprejela prvi letni program dela Erasmus+ za obdobje 2021–2027. S proračunom v višini 26,2 milijarde evrov (v primerjavi s 14,7 milijarde evrov za obdobje 2014–2020) in sredstvi v višini 2,2 milijarde evrov iz zunanjih instrumentov EU bo novi in prenovljeni program financiral učno mobilnost in projekte čezmejnega sodelovanja za 10 milijonov Evropejk in Evropejcev iz vseh starostnih skupin in okolij. 

Cilj je, da bo program še bolj vključujoč ter da bo podpiral zeleni in digitalni prehod, kot je zastavljeno v evropskem izobraževalnem prostoru. Erasmus+ bo podpiral tudi odpornost sistemov izobraževanja in usposabljanja pri odzivanju na pandemijo.

Dejstvo, da se je proračun za Erasmus+ za naslednjih sedem let skoraj podvojil, kaže na pomen, ki ga v Evropi pripisujemo izobraževanju, vseživljenjskemu učenju in mladim. Erasmus+ je edinstven po svojem obsegu, razširjenosti in globalni prepoznavnosti, saj zajema 33 držav ter je prek mednarodnih aktivnosti dostopen tudi preostalemu svetu.

Sprejetje letnega programa dela utira pot prvim razpisom za zbiranje predlogov v okviru novega programa, ki so bili prav tako objavljeni. Za financiranje lahko zaprosi vsak javni ali zasebni organ, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, in sicer s pomočjo nacionalnih agencij Erasmus+ s sedežem v vseh državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu.

Sredstva za projekte čezmejnega sodelovanja

Poleg mobilnosti, ki ji je namenjenih 70 % proračuna, novi program Erasmus+ zagotavlja sredstva tudi za projekte čezmejnega sodelovanja. Ti se lahko izvajajo med visokošolskimi institucijami (npr. pobuda Evropske univerze), šolami, institucijami za izobraževanje in usposabljanje učiteljev (npr. učiteljske akademije Erasmus+), centri za izobraževanje odraslih, mladinskimi in športnimi organizacijami, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr. centri poklicne odličnosti) ter drugimi akterji na področju učenja.

Glavne značilnosti programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 so:

  • Vključujoči Erasmus+: zagotavljanje boljših možnosti ljudem z manj priložnostmi, vključno z ljudmi z različnim kulturnim, socialnim in ekonomskim ozadjem ter s podeželskih in oddaljenih območij. Med novostmi so individualne in skupinske izmenjave za učence in dijake ter mobilnost za učeče se odrasle. Manjše organizacije, kot so šole, mladinska združenja in športni klubi, se bodo lažje prijavile, saj bodo na voljo manjša partnerstva in poenostavljena nepovratna sredstva. Program bo tudi bolj mednaroden, da bo omogočeno sodelovanje s tretjimi državami, pri čemer bo gradil na dosežkih prejšnjega programa pri izmenjavah in projektih sodelovanja po vsem svetu, ki se bodo zdaj razširili tudi na šport ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.
  • Digitalni Erasmus+: pandemija je pokazala, da je treba pospešiti digitalni prehod sistemov izobraževanja in usposabljanja. Erasmus+ bo podpiral razvoj digitalnih spretnosti v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje. Prek platform, kot so eTwinningSchool Education Gateway in evropski mladinski portal, bo zagotavljal visokokakovostna digitalna izobraževanja in izmenjave ter spodbujal prakse v digitalnem sektorju. Nove oblike, kot so kombinirani intenzivni programi, omogočajo kombiniranje kratkotrajne fizične mobilnosti v tujini s spletnim učenjem in skupinskim delom. Izvajanje programa bo še bolj digitalizirano in poenostavljeno, ko bo v celoti uvedena evropska študentska izkaznica.
  • Zeleni Erasmus+: v skladu z evropskim zelenim dogovorom bo program udeležencem, ki uporabljajo trajnostne načine prevoza, ponudil finančne spodbude. Prav tako bo vlagal v projekte, ki spodbujajo ozaveščenost o okoljskih vprašanjih, in olajšal izmenjave v zvezi z blaženjem podnebne krize.
  • Erasmus+ za mlade: pobuda DiscoverEU je zdaj sestavni del programa Erasmus+ in 18-letnikom omogoča, da dobijo železniško vozovnico za potovanje po Evropi, spoznavanje drugih kultur in srečevanje z drugimi Evropejci. Erasmus+ bo z novimi aktivnostmi udejstvovanja mladih podpiral tudi priložnosti za izmenjave in sodelovanje, da bi mladim pomagal pri udejstvovanju in učenju sodelovanja v demokratičnem življenju, ozaveščal o skupnih evropskih vrednotah in temeljnih pravicah ter povezoval mlade in nosilce odločanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Več informacij

Pripravila: PV