S 15. oktobrom 2017 so se zaključile aktivnosti v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, kjer so združene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s področja globalnega učenja, ki se osredotoča na vzroke in posledice globalnih izzivov ter nas opremlja z znanji, veščinami in vrednotami, ki so potrebni za njihovo reševanje. Področje, ki je še vedno precej zapostavljeno, v veliki meri pokrivajo cilji trajnostnega razvoja.

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Organizacije, združene v konzorciju, smo izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, mlade in učitelje po različnih krajih v Sloveniji, organizirali smo nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdali promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale smo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, tematske mesece, izvedle smo Teden globalnega učenja v novembru 2016 in ga promovirale v 2017, na spletu pa izvedle obsežno ozaveščevalno kampanjo.

Izdali smo priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Namenjen je tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem. Priročnik ja na voljo brezplačno na spletni strani globalno-ucenje.sloga-platform.org, za tiskani izvod pa pišite na info@sloga-platform.org.

Mesečni e-novičnik s področja globalnega učenja za učitelje je šolnike obveščal o novicah s področja globalnega učenja. V njem smo predstavili aktivnosti organizacij, obveščali  o pomembnih spremembah na področju in podrobneje predstavili cilje trajnostnega razvoja.

Preko tematskih mesecev smo predstavljali cilje trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem. Prispevki so podrobneje predstavili vsebino posameznega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj in pojasnili, kako lahko globalno učenje pripomore k njegovemu doseganju. Posamezni tematski meseci so na voljo na spletni strani www.globalno-ucenje.sloga-platform.org.

Izdali smo promocijski letak o globalnem učenju in Agendi 2030 za trajnostni razvoj, ki na strnjen način podaja ključne informacije.

Izvajali smo tudi spletno ozaveščevalno kampanjo o globalnem učenju in ciljih trajnostnega razvoja, v kateri smo vsak dan skušali osvetliti enega od ciljev. Objave platforme SLOGA in drugih nevladnih organizacij najdete na Facebooku in Twitterju pod oznakama #GlobalnoUčenje ter #GlobalniCilji.

Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga tretji teden v novembru pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Od leta 2006 aktivnosti v Sloveniji koordinira platforma SLOGA.

Tema Tedna globalnega učenja 2017 bodo cilji trajnostnega razvoja, ki so jih države sveta sprejele leta 2015 in predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka in zaščite okolja za sedanje ter bodoče generacije.

Pripravili smo tudi zgibanko in promocijski letak o Tednu globalnega učenja 2017 , ki sta na voljo v tiskani ali e-obliki na strani www.globalno-ucenje.sloga-platform.org.

V projektu, ki je trajal 18 mesecev, in ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve, smo bili združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Društvo Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Bistvo globalnega učenja je prav poudarjanje medsebojnih globalnih povezav in razumevanje vzrokov ter posledic posameznih razvojnih problemov. Čeprav se je v zadnjih letih povečalo zanimanje za globalno učenje in so nekatere šole že aktivno vključene, je to področje v Sloveniji še vedno precej zapostavljeno. Pomembnost globalnega učenja ne samo v šolah, ampak kot vseživljenjskega procesa, je še posebej v ospredju s sprejetimi cilj trajnostnega razvoja.

Konzorcij NVO uspešno zaključil projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev


logo-srsProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humnaitarno pomoč.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.