Stereotipi, strah in sovraštvo do migrantov, beguncev, prosilcev za azil (tj. “drugih”) se nenehno širijo. Gre za pojav, ki je odsev prevladujočega političnega diskurza, množičnih »mainstream« medijev in popularne kulture. Državne institucije so pri reševanju tega problema šibke. Projekt Solidarnost-Enakost-Istost, ki ga izvaja Mirovni inštitut, obravnava ta problem prek inovativnega izobraževalnega pristopa v srednjih šolah. Približajo se srednješolcem in jim omogočijo kritično razmišljanje.

Glavni cilj projekta je informiranje študentov o migracijah s ciljem, da razbijejo stereotipe, strah in sovraštvo ter jih spodbuditi, da odgovorno ravnajo s promocijo konceptov solidarnosti, enakosti in istosti znotraj razredov, lokalnega okolja in širše družbe. To dosežemo s širjenjem znanja, informacij in dejstev o migracijah, pa tudi z osebnimi izkušnjami migrantov. Ključne dejavnosti projekta vključujejo pripravo, izvajanje in evalvacijo delavnic, pa tudi pripravo učnih scenarijev, ki izhajajo iz potreb in želja šol.

Ključni akterji v tem procesu so študentje in migranti, begunci in prosilci za azil, ki se soočajo z medkulturnimi razlikami in stereotipi ter poudarjajo pomen medkulturnega dialoga in spoštovanja človekovih pravic pri gradnji strpne in solidarne družbe.

Teme, ki jih obravnavajo učni scenariji, so migracije, sovražni govor, mediji, družbena omrežja, človekove pravice, strpnost, solidarnost, stereotipi, nacionalizem in rasizem. Ključno je, da študentje dobijo kakovostne informacije, na podlagi katerih lahko oblikujejo svoje stališče in razvijejo strpen odnos do migrantov, beguncev in prosilcev za azil ter prejmejo osnovna konceptualna orodja za razvoj kritičnega mišljenja in delovanja.

Predvidene metode, ki jih uporabljajo za izobraževanje in ozaveščanje študentov, vključujejo frontalno izobraževanje, “knjižnico v živo”, projekcije filmov in video posnetkov z razpravami ter delavnice. Izvajalci projekta so bili zaradi pademije primorani prilagoditi tudi svoje metode in pristop. V tesni komunikaciji in sodelovanju tako z učitelji na eni strani kot z migranti, begunci in prosilci za azil na drugi strani, so pripravili obsežno spletno učno gradivo, tako imenovane “izobraževalne pakete”.

Projekt dopolnjuje uraden izobraževalni proces, saj študentom omogoča neposreden stik z migranti, begunci in prosilci za azil, s čimer jih spodbuja, da se osvobodijo stereotipov, strahu in sovraštva.

Zapis je povzetek projekta na strani Bridge 47, ki projekt sofinancira.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.