Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi, dvema zbornicama  ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pripravilo ozaveščevalno kampanjo o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja v sodelovanju s trgovci poteka v mesecu septembru, v vseh slovenskih osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/2019. 

Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki so pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je visoka raven smetenja okolja in neučinkovita raba virov.

Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje močno razširjen problem smetenja vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu.

Z vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k naslednjim okoljskim ciljem glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk – letna raven potrošnje naj ne bi presegala 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

Cilji kampanje so jasni:

  • povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami,
  • spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
  • doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

V kampanji poudarjajo pomen preprečevanja odpadkov kot sklop najpomembnejših ukrepov za čim manj nastalih odpadkov. Zato se vsebina ne osredotoča na pravilno ravnanje z odpadnimi lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, ampak na bolj trajnostno potrošnjo – vsako vrečko čim večkrat uporabimo, ker tudi s tem vsak posameznik vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Za namen kampanje so pripravili ozaveščevalno zgibanko in plakate ter dodatne vsebine za pedagoge. Vsi materiali so prosto dostopni:

csm_vrecke_plakat_sole_2018_2e628041a6