Češki forum za razvojno sodelovanje (FoRS) vabi na spletni dogodek, ki ga organizira v sodelovanju z organizacijo Človek v stiski in v partnerstvu z organizacijo GENE z naslovom Implementacija Dublinske deklaracije: Krepitev dialoga med civilno družbo in oblikovalci politik v Srednji Evropi.

Dogodek bo potekal v četrtek, 22. junija 2023, od 9.45 do 12.00 po srednjeevropskem času in bo vključeval osrednji nagovor, panelno razpravo o vlogi organizacij civilne družbe, akademskega sveta in oblikovalcev politik v procesu izvajanja Dublinske deklaracije, delovne skupine, ki bodo ponudile primere iz prakse, ter nove ideje in poglede mednarodnih organizacij.

Evropska deklaracija o globalnem izobraževanju do leta 2050 (Dublinska deklaracija), ki je bila pripravljena pod vodstvom organizacije GENE in sprejeta 4. novembra 2022 na evropskem kongresu o globalnem izobraževanju do leta 2050, ima dolgoročni pogled, da bi oblikovala skupno vizijo in zaveze, ki presegajo preostali časovni okvir za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Ključna področja, ki se odražajo v novi deklaraciji, vključujejo partnerstva med ključnimi akterji na nacionalni, evropski in globalni ravni; reformo učnih načrtov in celostne šolske pristope, vlogo izobraževalcev, potrebo po ustrezni ravni financiranja in ustreznih mehanizmih financiranja, priznavanje vodilne vloge civilne družbe in mladih pri spodbujanju sprememb ter stalno željo po sodelovanju za skladnost politik in vključevanje globalnega učenja v celotno izobraževanje. Dublinska deklaracija je rezultat tesnega sodelovanja predstavnikov ministrstev, agencij, oblikovalcev politik, mladinskih in civilnodružbenih organizacij, lokalnih in regionalnih oblasti ter akademskih krogov.

Povezava do prijavnega obrazca

Dogodek bo priložnost za ustvarjanje sinergij pri skupnem delu na področju izvajanja in izpolnjevanja zavez na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Pripravila: NT