Agenda 2030 združuje vizijo pravične in trajnostne prihodnosti, brez revščine, nasilja in neenakosti. Prihodnost, ki jo lahko dosežemo le s tranformativnim delovanjem v srcih in glavah državljanov. Kako lahko dosežemo te ambiciozne cilje? Za Bridge 47 je bil odgovor vedno v izobraževanju. Izobraževanje je v središču sprememb, trajnostni in pravični svet pa je mogoče doseči le z vizijo vseživljenjskega učenja, ki zajema tako srce kot um. 

To sporočilo je bilo ključno na konferenci »Spreminjanje src in misli«, ki je potekala v info točki v Bruslju. Dogodek je skupaj z Bridge 47 organiziral DEAR, na njem pa je bil predstavljen dokument »Envision 4.7«, skupne smernice za politike za prihodnje uresničevanje cilja 4.7 v Evropi. Agata Sobiech, vodja oddelka DEAR, je sejo odprla z uvodom v program DEAR in vrsto projektov, ki jih program odpira. Sledili so pogovori z Albinom Keucem, direktorjem platforme SLOGA, in Brixeno Xhomagi, direktorico Platforme za vseživljenjsko učenje.

  1. Transformativno učenje je bistvenega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja

Albin Keuc je spregovoril o pomembnosti transformativnega učenja, ki ga je opredelil kot vseživljenski proces učenja, ki spodbuja spremembe in razvoj posameznikov, skupnosti in sistemov. Izobraževanje v vseh oblikah je proces krepitve zmogljivosti: pomagati učencem razumeti, kako so svet in njegovi državljani povezani, jih opremiti s kritičnim pogledom na svet, in jim omogočiti, da delujejo kot aktivni oblikovalci sprememb. Zato je pomembno prepoznati vrednost vseh oblik izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega izobraževanja, kot informalnega učenja, in jih podpirati kot vseživljenjske procese učenja. Transformativno učenje v vseh oblikah ustvarja aktivne, angažirane, informirane državljane, ki so bistvenega pomena pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

  1. Potreba po vseevropski strategiji za uresničitev cilja 4.7

Ukrepi, potrebni za uresničitev cilja 4.7 so bistveni, da dosežemo druge cilje trajnostnega razvoja, saj ljudem, skupnostim, državam in nevladnim entitetam omogočajo, da v celoti prevzamejo odgovornost kot akterji v enem soodvisnem svetu. Brixena Xhomagi je poudarila pomen glavnega priporočila dokumenta: najpozneje do leta 2021 razviti vseevropsko strategijo za uresničitev cilja 4.7. Da nam to uspe, je potrebno ustanoviti skupino več zainteresiranih strani z ustreznim strokovnim znanjem.

  1. Pomen povezovanja in sodelovanja v vseh sektorjih

Na dogodku smo pokazali pomen mreženja in sodelovanja na vseh ravneh in v vseh sektorjih. Ambiciozni cilji zahtevajo ambiciozne pristope. Od vseh – oblikovalcev politik, civilne družbe, zasebnega sektorja, akademikov – se zahteva, da za seboj pustijo miselnost »poslovanja kot običajno«.

Pot do pravičnega in trajnostnega sveta bo prepredena z ranljivostjo in negotovostjo. Toda brez vključevanja državljanov in brez transformativnega učenja ne bomo uspeli.

Vir: Bridge 47