Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22. Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katisu – Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Ena od prednostnih tem je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo.

 Z javnim razpisom za izbor programov profesionalnega usposabljanja ministrstvo izbere programe profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu ter določi pogoje za njihovo sofinanciranje.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med splošne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

O prednostni temi izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je v osnovi globalno učenje. Koncept državljanske vzgoje v sodobnih družbah in izobraževalnih sistemih v svoj temelj vključuje tudi koncept globalnega državljanstva. Pri tem je pomembna tudi krepitev kompetenc strokovnih delavcev pri prevzemanju in izvajanju različnih vlog za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces z zavedanjem vpliva njihovih aktivnosti na celotno družbeno sfero. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju so profesionalci, ki so odgovorni za lastno učenje ter razvoj. V tem pogledu je spodbujanje mobilnosti (tako znotraj države, kot tudi med državami) ter večjezičnosti in olajšanega prehajanja strokovnega delavca med različnimi vzgojno izobraževalnimi zavodi in področji dela eden izmed pomembnih dejavnikov globalnega učenja.

V okviru te teme pričakujejo programe namenjene izobraževanju za trajnostni razvoj s poudarkom na aktivnem državljanstvu in povezovanju z globalnim učenjem (izobraževanje kot trajnostni cilj ter kot orodje za doseganje vseh trajnostnih ciljev). Strokovnim delavcem na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema želijo ponuditi programe, ki vodijo do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, družbenim in političnim sistemom ter  programe, ki strokovne delavce podpirajo pri njihovem avtonomnem delovanju, ob zavedanju pomena soodvisnosti ljudi, ki živijo tako v neposredni bližini kot v različnih delih sveta ter pripomorejo k dejavnemu in tvornemu reševanju okoljskih ter družbenih vprašanj človeštva.

Več informacij

Dodatne informacije pri vodji področja globalnega učenja platforme SLOGA (patricija.virtic@sloga-platform.org).

 Pripravila: PV