Lahko vzpostaviš enakopravnost

MILENIJSKI CILJ ŠT. 3: Zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam

Odpraviti neenakost med spoloma v osnovnih in srednjih šolah, če je mogoče do leta 2005,  in na vseh nivojih do leta 2015.

Ženske opravijo 66 % svetovnega dela za manj kot 5 % svetovnega plačila. V najbolj revnih delih sveta je med populacijo starejšo od 15 let nepismenih skoraj dvakrat več žensk kot moških. Kljub temu, da se je število šolajočih se deklet v vseh regijah sveta v zadnjih letih povečalo ter s tem zmanjšalo nesorazmerje med dečki in deklicami v osnovnih šolah, je ta še zelo daleč od doseženega. V svetovnem merilu namreč le 66 % deklet zaključi osnovnošolsko izobrazbo, v primerjavi s 76 % dečkov.

Čeprav se delovni trg za ženske počasi odpira, še posebej v nekmetijskem sektorju, so zaposlitvene možnosti za ženske še vedno slabe in njihovo delo je v primerjavi z moškimi večkrat neplačano. V kolikor imajo plačano zaposlitev, so njihove plače praviloma zelo nizke in jim ne omogočajo dostojnega življenja. Prav tako nimajo dostopa do odgovornejših  služb, ki so še zmeraj tradicionalno v domeni moških, redkeje pa se tudi pojavljajo v političnem življenju (na čelu držav, v parlamentih itd).

Izrek: “Revščina ima ženski obraz” ni naključen. Globalni napredek in mir bosta lahko dosežena le tako, da bodo vsi ljudje lahko sami upravljali s svojimi življenji in imeli možnost sami skrbeti zase in za svoje družine. Družbe, ki podpirajo enakopravnost žensk in moških, imajo večjo možnost, da dosežejo razvojne cilje tisočletja. Vsak posamezni cilj je neposredno povezan s pravicami žensk.

Kaj je potrebno narediti?
Države morajo prepoznati, da spolna neenakost močno prispeva k revščini in zato zagotoviti zakone, ki varujejo njihove pravice. Za dosego ciljev je potrebno opolnomočiti ženske in jim zagotoviti dostojno zaposlitev ter enakopravno participacijo v političnem življenju. Še posebej je pomembno podpreti je v ruralnih okoljih, jim zagotoviti lastniške pravice do zemlje in posesti, se boriti proti nasilju nad ženskami, podpirati njihovo šolanje, spodbujati sodelovanje ženske v vseh nivojih političnega življenja.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
Večina organizacij, ki si prizadeva za enake možnosti žensk, deluje na področju Zahodnega Balkana in Afrike. To so Društvo Evropska mreža za enakost spolov, Mesto žensk, Racio social, Društvo SOS telefon, Ekvilib inštitut, Humanitas, Umanotera, Mirovni Inštitut  ter mnoge druge.

TUDI TI lahko vzpostaviš enakopravnost!

  • Ne dovoli, da so deklicam in ženskam v tvojem okolju kršene pravice, zavzemaj se za nenasilno komunikacijo in ne podpiraj sovražnega govora
  • Spodbujaj vključevanje ženske v politično življenje
  • Razmisli o lastnih stereotipih do ženskega spola in o odnosu do žensk v svojem okolju.